RUDARSKO GEOLOŠKO GRAĐEVINSKI FAKULTET

Informacije o upisu na fakultet (vodič za maturante)
www.rggf.untz.ba
O nama
Rudarsko-geološko-građevinski fakultet u Tuzli je za pet decenija postojanja dao ogroman stručni i naučni potencijal privredi i naučno-istraživačkim institucijama. Na Fakultetu je do danas diplomiralo 2570 studenata, odbranjeno 12 specijalističkih, 285 magistarskih radova i 109 doktorskih teza. Tri nastavnika izabrana su u redovne članove Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Među prvima na Univerzitetu, Rudarsko-geološki fakultet je u nastavni proces uveo veliki broj istaknutih i stručnih radnika iz privrede. Nastavno-naučna djelatnost na Rudarsko-geološkom fakultetu izvodi se u kabinetima, učionicama i laboratorijama, a dio praktične nastave i vježbi u rudnicima i terenu. Naučna i nastavna djelatnost Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta organizovana kroz pet studijskih odsjeka: Rudarski, Geološki, Građevinski, Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina i Sigurnost i pomoć te i 15 užih naučnih oblasti.
Kako izgleda naša struka?Kako se upisati na RGGF?

Na RGGF se možete upisati na I ciklus (dodiplomski), II ciklus (magistarski) i III (doktorski) ciklus studija.
Osobe sa završenim srednjim obrazovanjem se upisuju na I ciklus (prvi ciklus) studija. Sve što je trebno jeste predati Vašu prijavu i pristupiti prijemnom ispitu.
Informacije o upisima na navedene cikluse možete pronaći ispod, spram odgovarajućih naslova.

Upis na prvi ciklus studija

KORAK 1 - Uslovi

Kako bi se upisali na RGGF potrebno je da se prijavite na Konkurs o upisu studenata.

Prije Vaše prijave na Konkurs imajte na umu uslove navedene ispod, koje osoba mora ispunjavati prije svoje prijave: Ukoliko ispunjavate navedene uslove slijedi podnošenje prijave.

KORAK 2 - Prijava

Prijava na Konkurs podnosi se na propisanom obrascu koji možete preuzeti na jedan od dva načina: Nakon preuzimanja obrasca isti je potrebno popuniti. Prilikom popunjavanja, između ostalog, potrebno je odabrati koji studijski program želite studirati na RGGF-u i upisati ga odgovarajuće polje.

Dostupni studijski programi na RGGF-u su sljedeći (sa brojem dostupnih mjesta):

Naziv studijskog programa / Usmjerenje
Prvi ciklus
Studenti koji se
finansiraju iz Budžeta TK
Studenti koji se
sami finansiraju
Rudarstvo* 20 10
Geologija 20 10
Građevinarstvo* 30 30
- Hidrotehnika
- Građevinske konstrukcije
Bušotinska eksploatacije
mineralnih sirovina
10 5
Sigurnost i pomoć 10 5
Sigurnost i pomoć
- Upravljanje rizicima od katastrofalnih
događaja i protivpožarnih inžinjering
UKUPNO 90 60

* Na studijskim programima upisani studenti imaju mogućnost odabira usmjerenja u odgovarajućoj studijskoj godini/semestru, u skladu sa studijskim programom.


Popunjenu prijavu (obrazac) podnosite studentskoj službi RGGF-a lično ili putem preporučene pošte na adresu fakulteta. Pored prijave potrebno je priložiti i sljedeću dokumentaciju:

Napomene

Lica na koja se odnosi član 18. Zakona o dopunskim pravima boraca - branitelja i članova njihovih porodica, kao i lica iz člana 100. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom, dužni su priložiti i dokaz nadležnog organa o pripadnosti toj kategoriji, u orginalu ili kopiju ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara.

Popis dokumentacije kojom se dokazuje status branilaca i članova njihovih porodica, te djece bez roditeljskoh staranja, djece sa onesposobljenjem, djece iz porodica koje ostvaruju pravo na stalnu novčanu pomoć možete potražiti na web stranici www.unitz.ba.

Kandidati koji su srednju školu završili u inostranstvu/razred srednje škole prilažu i rješenje o nostrifikaciji svjedodžbe o završenom srednjem obrazovanju/rješenje o ekvivalenciji završenog razreda ili potvrdu Ministarstva obrazovanja i nauke TK da je taj postupak u toku.

Kandidati sa posebnim potrebama, uz prethodno podneseni pismeni zahtjev dekanu fakulteta polaže prijemni ispit na način prilagođen njegovoj potrebi.


Vašu prijavu i priloženu dokumentaciju podnosite studentskoj službi RGGF-a. Vodite računa da to učinite u roku!

KORAK 3 - Rokovi

Prikupljenu dokumentaciju morate dostaviti tokom propisanih rokova kako bi Vaša prijava bila validna. Ukoliko se u provođenju konkursnog postupka ne popuni odobreni broj studenata za upis u prvom upisnom roku, Univerzitet će organizovati drugi, a eventualno i treći rok, do popune slobodnih mjesta, o čemu će se naknadno utvrditi termini za podnošenje prijava za treći rok, te termin polaganja prijemnog ispita.

Podnošenje prijava za prvi upisni rok vršiti će se od 21.06. do 30.06.2021. godine.
Podnošenje prijava za drugi upisni rok vršiti će se od 23.08. do 03.09.2021. godine.

KORAK 4 - Prijemni ispit

Pored dostavljanja prijave kandidati će pristupiti i prijemnom ispitu. Prijemni ispit je zapravo test iz predmeta Matematika. S obzirom da je ispit eliminatorna preporučujemo da se provjerite ranije kvalifikacione ispite posjetom na sljedeću stranicu: http://rggf.untz.ba/?page_id=21 (pogledati kvalifikacione ispite iz ranijih godina na dnu stranice sa linka).

Prijemni ispit u prvom upisnom roku održati će se 06.07.2021. godine u 10,00 sati.
Prijemni ispit u drugom upisnom roku održati će se 06.09.2021. godine u 10,00 sati.

KORAK 5 - Rangiranje kandidata

Fakultet upisuje utvrđeni (odobreni) broj studenata, rangiranjem kandidata primjenom sljedećih kriterija: Metod utvrđivanja bodova za stavke navedene iznad možete pročitati klikom OVDJE (potražite članove 5., 6. i 7.).

Privremena rang lista za prvi upisni rok objaviti će se do 07.07.2021. godine.
Privremena rang lista za drugi upisni rok objaviti će se do 07.09.2021. godine.

Konačna rang lista za prvi upisni rok objaviti će 13.07.2021. godine.
Konačna rang lista za drugi upisni rok objaviti će se 13.09.2021. godine.

Upis primljenih kandidata u prvom upisnom roku vršiti će se od 14.07. do 22.07.2021. godine.
Upis primljenih kandidata u drugom upisnom roku vršiti će se od 14.09. do 17.09.2021. godine.

Korak 6 - Troškovi studija, procedura upisa i ostale informacije

Informacije o troškovima studija, potrebne dokumente za obavljanje upisa nakon prijemnog ispita i ostale generalne informacije o Konkursu možete pročitati klikom OVDJE (potražite članove 10. i 13.).

Kontakt

Adresa: Tuzla, Ulica Urfeta Vejzagića broj 2
Telefon: 035/320-560Drugi i treći ciklus

Informacije o upisu na drugi i treći ciklus možete pogledati na dokumentima koji se nalaze na OVOJ (KLIK) stranici.
© Sva prava zadržana.