Odobrena sredstva iz oblasti okvirnih programa (HORIZON 2020)

Na osnovu člana 10. stav (1) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (“Službeni glasnik BiH”, broj 101/15), člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine (<<Službeni glasnik BiH>>, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07, 24/08), i Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz granta Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” za 2016. godinu (Službeni glasnik BiH, broj 18/16), na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine, na 63. sjednici održanoj 7. jula 2016. godine donijelo je odluku o dodijeli sredstava iz granta “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” za 2016. godinu.

Ovom odlukom dodjeljuju se sredstva tekućeg granta Rudarsko Geološko Građevinskom Fakulteta, Univerziteta u Tuzli, za pripremu aplikacije za konkurisanje za Okvirni program EU za istraživanja i inovacije HORIZON 2020, pod nazivom: “Istraživanje mogućnosti proizovdnje peleta i/ili briketa od mješavine lignita iz ležišta uglja Kreka i ostatka u drvnoj industriji”.

You may also like...