Projektna radionica RESPONSa, Mostar 24-27.5.2022.god.

U sklopu aktivnosti M 3.2b, M2.3d, T1.8.1 vezanih za sastanak projektnog tima projekta RESPONSa, u Mostaru je u periodu  od 24.5. do 27.5.2022. godine održana menadžment radionica. Organizator radionice bio je Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla, a ciljevi su se odnosili na analizu aktivnosti i finansija, pripremu 4. partnerskog izvještaja i isporuke koje slijede u 5. projektnom periodu.

Prvog dana radionice održan je sastanak Upravnog odbora Projekta i analizirano je stanje finansija i javnih nabavki tri partnerske institucije – HGI, GSM i RGGF. U nastavku se diskutovalo o Nacrtu sporazuma o uspostavi sistema ranog upozoravanja.

Drugi radni dan bio je posvećen paketu Implementacija. Na održanim sastancima Projektnih timova i Radionici tehničkog menadžmenta izvršen je pregled aktivnosti i isporuka, nakon čega su prezentovani preliminarni rezultati istraživanja za pilot područja.

Trećeg dana radionice  u sklopu paketa Komunikacije, uz sastanke Projektnih timova, izvršen je pregled aktivnosti koje su odrađene tokom 4. perioda kao i isporuka koje slijede u 5. periodu.

Posljednjeg dana održani su sastanci Upravnog odbora i uz završnu diskusiju učesnika i donošenje zaključaka završena je 4. projektna radionica RESPONSa Projekta.

You may also like...