Odbrana prijedloga teme doktorske disertacije – Mr.sci. Ahmed Mušija

OBAVJEŠTENJE

Odbrana prijedloga teme doktorske disertacije (projekat) studenta III ciklusa mr.sci. Ahmeda Mušije, dipl. inž. geologije, pod naslovom:” Pouzdanost RMR klasifikacije u složenim geotehničkim uslovima kod izgradnje cestovanih tunela”, održati će se u petak 19.02.2021. godine sa početkom u 11,00 sati, na Rudarsko-geološkom-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, sala br. 42/II.

Odbrana projekta održati će se pred Komisijom u sastavu:

1. Dr.sci. Adnan Ibrahimović, redovni profesor

uža naučna oblast “Mehanika sa geomehanikom i geotehnika”

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik

2. Dr.sci. Kenan Mandžić, vanredni profesor

uža naučna oblast “Mehanika sa geomehanikom i geotehnikom”

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član

3. Dr.sci. Kemal Gutić, redovni profesor,

uža naučna oblast “Podzemna eksploatacije mineralnih sirovina

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član

Voditelj

Vijeća za doktorski studij Geologija

Dr.sci. Sejfudin Vrabac, redovni profesor

You may also like...