Rudnik uglja Gračanica

Rudnik  uglja Gračanica nalazi se na desnoj obali rijeke Vrbas, sedam kilometara sjeverozapadno od G.Vakufa-Uskoplja i osam kilometara jugoistočno od Bugojna. Magistralnim putevima je povezan sa Travnikom i Mostarom, sjedištima Srednjobosanskog i Hercegovačko-Neretvanskog kantona u Federaciji BiH, te najvećim administrativnim i industrijskim centrom Banja Lukom u entitetu Republika Srpska. Na raskršću putnih komunikacija za oba BH entiteta rudnik predstavlja pouzdanog partnera za brzo snabdijevanje kvalitetnim ugljem lignitom svih potrošača na cijeloj teritoriji BiH, ali i susjedne Republike Hrvatske.

Rudnik uglja Gračanica d.o.o. se bavi proizvodnjom i pripremom uglja još od davne 1938. godine do danas.

U periodu od 1938.- 1974. godine bio je zastupljen podzemni način eksploatacije uglja, dok se od 1975. godine prešlo na površinski način eksploatacije uglja koji se zadržao do danas.

Trenutno rudnik vrši eksploataciju uglja na P.K. Dimnjače koji se nalazi u jugoistočnom dijelu Bugojanskog neogenog ugljonosnog bazena, na granici opština Gornji Vakuf-Uskoplje i Bugojna, na desnoj strani rijeke Vrbas.

U poslijeratnom periodu najveći kupci uglja su „Elektroprivreda BiH“  i „Natron-Hayat“ Maglaj gdje rudnik plasira 95% svoje ukupne proizvodnje. Preostale količine od 5% plasira u široku potrošnju.

Pošto Bugojanski neogeni bazen raspolaže ogromnim rezervama uglja ( prognoze rezerve cca 1.300.000.000 tona) ovaj rudnik ima veoma povoljne pretpostavke za dugogodišnji rad kao i za povećanje trenutnih kapaciteta.

Zavisno društvo Rudnik uglja Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, je 100 % državno preduzeće koje posluje u sastavu JP  Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Uspješno se bavi proizvodnjom i distribucijom uglja na području Bosne i Hercegovine, a uposleno je 172 radnika.

Rudarsko geološko građevinski fakultet i Rudnik uglja Gračanica uspostavili su zajedničku saradnju u cilju omogućavanja obavljanja prakse za studente RGGF-a.

Više na: www.rugracanica.ba

You may also like...