Obavijest za studente

  • Studenti koji su započeli postdiplomske studije prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine TK broj: 7/16/5/17 i 15/17), imaju pravo i obavezu okončati započeti studij i steći naučni stepen magistra nauka po odredbama ranijih propisa najkasnije do kraja  akademske 2020/2021. godine
  • Studenti koji su započeli postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju  ( Službene novine TK broj: 7/16/5/17 i 15/17) naučni stepen doktora nauka na ovaj način mogu steći najkasnije do kraja akademske 2020/2021. godine.


You may also like...