Sporazum o saradnji RGGF-a sa Univerzitetom Georg Agricola iz Bochuma

Univerzitet u Tuzli i Rudarsko geološko građevinski Fakultet su sa Univerzitetom Georg Agricola iz Bochuma (Njemačka) 07. marta 2016 potpisali sporazum o saradnji na polju razmjene u okviru ERASMUS+ programa o mobilnosti studenata i nastavnika. Ovaj sporazum definiše uslove razmjene, stepen uporedivog ranga studiranja (II ciklus studija), te način provođenja nastave studijskih ispita i modula koji će se realizovati na engleskom jeziku i koji po svom nastavnom sadržaju podržavaju oblasti geoprostornih informacija i upravljanja zemljištem. Neki moduli i predmeti će se podučavati kao ljetna ili zimska škola za vrijeme raspusta. Nominacija studenata se vrši na temelju njihovog akademskog uspjeha do dana upisa, njihovog nivoa jezika (preferiran nivo B2 po CEFR)  i njihove motivacije. Razmjena nastavnog osoblja se provodi posjetom predavača ili gostovanjem predavača za ograničeni vremenski period (20 sati po semestru). Gostujuća predavanja se mogu obaviti tokom semestra ili ljetnih i zimskih škola.

You may also like...