Posjeta Poljskoj

Predstavnici Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta protekle su sedmice boravili u Poljskoj, gdje je uspješno realizovana nastava, praksa i vježbe u okviru doktorskih studija Rudarstva sa stručnjacima iz Katowica, Krakow AGH, sa kojima je također potpisan protokol, u navedenoj oblasti, sa tendencijom primjene inovatnih tehnologija za područje Bosne i Hercegovine na polju podzemne eksploatacije uglja i metana. Pored toga, izvršene su laboratorijske vježbe ispitivanja nosivosti ankernih sistema za pograđivanje prostorija velikog profila, studenti trećeg ciklusa rudarstva uspostavili su kontakte za istraživanje i definirianje tema za izradu doktorskih disertacija, definirani su modeli i koncept mobilnosti nastavnika i studenata te obavljanje prakse u poljskim rudnicima.

You may also like...