Prof. dr. sc. Esad Prohić održao predavanje na temu “Obrazovanje za budućnost-doprinosi novom kurikulumu kolegija znanosti o okolišu”

Povodom Dana planete Zemlje na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli Prof.dr.sc. Esad Prohić sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Geološki odsjek, održao je 18.04.2019.godine predavanja na temu “Obrazovanje za budućnost-doprinosi novom kurikulumu kolegija znanosti o okolišu”

Prof.dr.sc. Esad Prohić je predstavio kurikulum znanosti o okolišu prestižnog univerziteta „John Hopkins University Washington D.C. USA Environmental Science and Policy Krieger School of Arts and Sciences“, te „General Union Environment Action Programme to 2020 „Living well, within the limits of our planet“ – the 7th EAP“.

Obrazovanje se sve više iz područja tehničkih nauka okreće i usmjerava prema prirodnim naukama. Uvodi se termin gospodarenja okolišem kao holistički pristup koji uključuje obrazovanje i kolegije iz sve tri komponente okoliša: prirodne, društveno-političke (socijalne) i ekonomsko-tržišne komponente.

Sve veća osjetljivost sustava i smanjenje kapaciteta sposobnosti samopročišćavanja sastavnica okoliša (voda, zrak, tlo, bios) u posljednje vrijeme sve više nameću princip: „Princip opreza“ („Precautionary principle“) u svojem izričaju: „Ako sumnjaš, djeluj“ („If you have doubt, act“). Objašnjene i djelovanje u skladu s tim principom, kao i ostalim glavnim principma, postaju temelj modernog obrazovanja o okolišu.

Zagađenje okoliša usmjerava se i prema uspostavi i praćenju indikatora koji mogu dovesti do promjena u sustavu okoliša i naknadne dodatne remobilizacije zagađivača u okoliš. To dovodi do pojma „Hemijske vremenske bombe“ („Chemical Time Bomb“) i „Sustava ranog upozorenja“ („Early warning system“) koji danas postaju važni dijelovi obrazovanja o okolišu u njegovom modernom holističkom pristupu. Tome treba pridodati i studij procjene i upravljanja rizikom.

Na kraju predavanja prezentirani su dijelovi silabusa koji se odnose na „Etiku okoliša“, „Globalne problem okoliša“, „Ekonomiju okoliša“, te prirodoznanstveni pristup gospodarenju otpadom i cirkularnu ekonomiju.

Prof.dr.sc. Esad Prohić je predstavio skriptu „Geokemija okoliša“ koja će kao nastavni material predstaviti gore iznesenu paradigmu modernog pristupa obrazovanju o znanosti o okolišu.

You may also like...