Interni poziv za finansiranje sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju BiH u 2017. godini

Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja potpisalo je sa Univerzitetom u Tuzli Ugovor o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, na osnovu kojeg Univerzitet u Tuzli raspisuje

INTERNI POZIV ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI NAUKE OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU U 2017. GODINI

po programima kako slijedi:

  1. „ Podrška izdavanju referentnih naučnih časopisa; Podrška postizanju referentnosti naučnih časopisa“
  2. „Podrška naučnom usavršavanju na doktorskom studiju, odnosno podrška sticanju naučnog stepena doktora nauka po predbolonjskom sistemu državaljana BiH zaposlenih na Univerzitetu u Tuzli”
  3. „ Podrška radu biblioteka Univerziteta u Tuzli i njihovo uključivanje u bibliotečko-informacioni sistem“
  4. “Organizacija domaćih i međunarodnih naučnih skupova”
  5. „ Podrška istraživanju od značaja za Federaciju u 2017. godini“
  6. „ Uređenje prostora i nabavka prioritetne opreme za naučno-istraživački rad“

 

U prilogu Vam dostavljamo tekst Internog poziva, te napominjemo da su sastavni dio ovog Internog poziva aplikacijski obrasci za svaki od programa, u kojima su navedeni obavezni prilozi. Aplikacijski obrasci i tekst Internog poziva dostupni su na web stranici Univerziteta u Tuzli i u Uredu za NIR.

Prijave na poziv podnose se u tri (3) primjerka, od čega dva (2) Uredu za NIR Univerziteta u Tuzli, od toga najmanje jedna ovjerena kopija ili original, isključivo putem protokola, a jedan (1) prodekanu za NIR matičnog fakulteta/ADU. Poziv je otvoren za zaposlenike Univerziteta u Tuzli, odnosno za fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva: petak, 08.09.2017. godine.

NAPOMENA: Postupak podnošenja i odabira aplikacija, raspodjele sredstava i rokovi raspodjele vršiće se u skladu sa Procedurama o načinu, postupku i rokovima raspodjele sredstava ostvarenih zaključivanjem ugovora sa federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za FBiH ( http://www.untz.ba/index.php?page=akti ) i Odlukom o izmjenama i dopunama Procedura o načinu, postupku i rokovima raspodjele sredstava ostvarenih zaključivanjem ugovora sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za FBiH ( http://www.untz.ba/uploads/file/akti/2015-16/Odluka_o_izmjenama_dopunama_Procedure_ugovori_sa_FMON_28_06_2016.pdf )

Dodatne informacije vezane za finansiranje/sufinansiranje pojedinih programa i projekata iz oblasti nauke mogu se dobiti u Uredu za NIR svakim radnim danom od 8 do 16 sati u kancelariji broj 8 Rektorata Univerziteta, putem telefona 035/ 300 528 ili putem e-maila na nir@untz.ba

Ljubazno Vas molim da informaciju proslijedite nastavnom osoblju Vaših fakulteta/ADU i istaknete na oglasnim pločama Vaših fakulteta/ADU.

 

S poštovanjem,

Dr.sc. Zoran Iličković, van.prof.

v.d. prorektora za NIR

 

You may also like...